Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.nasz-album.pl

Serwis internetowy dostępny pod adresem www.nasz-album.pl dbając o właściwe przechowywanie danych osobowych, spełnia warunki w zakresie prawnym i technicznym wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Serwis internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cel i zakres zbierania danych osobowych i podstawa ich przetwarzania
 3. Prawo gwarantujące dostęp do danych osobowych, ich poprawiania, usuwania oraz żądania zaprzestania wykorzystywania
 4. Polityka cookies
 5. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia ogólne
  1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem www.nasz-album.pl jest spółka COMgraph sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000134178 (Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), z siedzibą w Szczecinie, ul. Goleniowska 55, 70 – 847 Szczecin, NIP: 8511018057, REGON: 810782665.
  2. Serwis internetowy działający pod adresem www.nasz-album.pl działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  3. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.Administrator zachowuje należytą staranność, ocenianą z punktu widzenia wymogów stawianych podmiotowi realizującemu obowiązki administratora, przy wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej polityki prywatności oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących.
  4. Administrator zbiera dane osobowe zgodnie z prawem dla celów określonych niniejszą polityką prywatności.
  5. Administrator przechowuje dane osobowe we właściwych zbiorach, nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu ich przetwarzania.
  6. Dostęp do danych osobowych użytkowników serwisu ma administrator lub wybrani pracownicy administratora, z zastrzeżeniem ustępu 7.
  7. Wszyscy pracownicy administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.
  8. Administrator ani podmioty wskazane w ustępie 6 nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają gromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek osoby, której dane dotyczą.
  9. Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem do nich osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
  10. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe użytkownika organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.
  11. Administrator danych osobowych przetwarza je w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem serwisu internetowego oraz w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów.

   

 2. Cel zbierania danych osobowych i podstawa ich przetwarzania
  1. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne gdy:
   • osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
   • jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
   • jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lubgdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
   • jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
   • jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą; za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
  2. Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe do celów wskazanych poniżej:
   • zawarcia umowy i realizacji zamówienia;
   • dostawa produktów i obsługa ewentualnych reklamacji;
   • obsługi procesu rejestracji konta użytkownika, przy wykorzystaniu dostępnego na stronie panelu rejestracji;
   • logowania do konta, będącego podstroną serwisu w celu kontrolowania stanu złożonych przez siebie zamówień;
   • marketingu bezpośredniego własnych produktów w przypadku wyrażenia na nią zgody przez użytkownika.
  3. Administrator przetwarza następujące dane użytkowników:
   • imię;
   • nazwisko;
   • adres do dostawy (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj);
   • adres na fakturze (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj);
   • adres e-mail;
   • numer telefonu;
   • nazwa firmy – opcjonalnie, w przypadku klientów będącymi jednocześnie przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 [1] Kodeksu cywilnego;
   • numer NIP – opcjonalnie, w przypadku klientów będącymi jednocześnie przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 [1] Kodeksu cywilnego;
   • imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania użytkownika np. pracownik firmy (opcjonalnie, w przypadku klientów będącymi jednocześnie przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 [1] Kodeksu cywilnego);
   • data urodzin – opcjonalnie,
   • ilość dzieci – opcjonalnie.
  4. Opcjonalnie użytkownik może podać inne dane i informacje, w tym w szczególności swojeopinie na temat serwisu, z jakich produktów bądź usług korzysta najchętniej lub o jakiej wartości produkty poligraficzne zamawia najczęściej.
  5. Użytkownik podaje swoje dane osobowe administratorowi dobrowolnie.
  6. Administrator przetwarza powierzone dane osobowe na podstawie uprzedniej i wyraźnej zgody użytkownika serwisu lub w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt.3. ustawy o ochronie danych osobowych.
  7. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe klienta, w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy zamówienia do klienta, wybranemu przewoźnikowi.

 3. Prawo gwarantujące dostęp do danych osobowych, ich poprawiania, usuwania oraz żądania zaprzestania wykorzystywania
  1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  2. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą zawartych w zbiorze danych prowadzonym przez administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania danych osobowych, żądania czasowego lub trwałego wstrzymania ich przetwarzania albo usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  3. Żądania określone w ustępie 2 można zgłaszać administratorowi poprzez e-mail: kontakt@nasz-album.pl lub drogą pocztową na adres: COMgraph sp. z o.o. ul. Goleniowska 55c, 70-847 Szczecin.
  4. Administrator ustosunkuje się do żądań użytkownika serwisu bez zbędnej zwłoki.
  5. Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku żądania usunięcia danych osobowych klienta, usunięciu nie ulegają dane osobowe klienta znajdujące się w dokumencie sprzedaży przechowywanym na potrzeby fiskalne.

 4. Polityka cookies
  1. Serwis korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane również „ciasteczkami”) stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej serwisu.
  2. Pliki wskazane w ustępie 1 pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
  3. W ramach serwisu stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są:
   • cookies stałe, to pliki cookies, których okres przechowywania na urządzeniu końcowymtrwa przez czas określony w parametrach danego pliku lub do momentu samodzielnego usunięcia plików cookies przez użytkownika;
   • cookies tymczasowe, to pliki cookies, które są usuwane w momencie zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www;
   • cookies własne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez właściciela serwisu (administratora);
  4. Serwis wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
   • identyfikacji użytkowników jako zalogowanych w serwisie i pokazywania, że są zalogowani;
   • zapamiętywania towarów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
   • zapamiętywania danych z wypełnionych formularzy zamówienia lub danych logowania do serwisu;
   • utrzymywania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   • dostosowania zawartości strony internetowej serwisu do preferencji użytkowników;
   • optymalizacji korzystania ze strony internetowej serwisu przez użytkowników;
   • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.
  5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator.
  6. Pliki cookies wykorzystywane są również przez podmioty współpracujące z administratorem. Serwis internetowy wykorzystuje usługi serwisu SalesManago oraz printserver24.eu, które legitymują się własną polityką prywatności.
  7. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do identyfikacji użytkowników, ani do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o nich. Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą danych przetwarzanych lub przechowywanych przez serwis SalesManago.
  8. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.
  9. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępu na stronie internetowej serwisu.
  10. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  11. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   • czas nadejścia zapytania;
   • czas wysłania odpowiedzi;
   • nazwę stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http;
   • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
   • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy przejście do serwisu internetowego nastąpiło przez odnośnik;
   • informacje o przeglądarce użytkownika;
   • informacje o adresie IP użytkownika.
  12. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  13. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
  14. W celu zmiany ustawień polityki cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki.
  15. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

 5. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego.
  2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące polityki prywatności serwisu należy kierować na adres: kontakt@nasz-album.pl.
  3. Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności serwisu.
  4. Postanowienia niniejszej polityki prywatności nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw klienta, będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danychosobowych oraz rozwój serwisu mogą wpłynąć na zmiany w zasadach polityki prywatności serwisu. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszego dokumentu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszej polityki prywatności będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
  6. Zmiana treści niniejszej polityki prywatności może nastąpić po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
  7. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wprowadzane zmiany w polityce prywatności może usunąć swoje konto.
  8. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 9 maja 2014r.